Make your own free website on Tripod.com

1. ภูเขาทอง  2,39,44,ปอ.สาย 2

      ตั้งอยู่ในวัดสระเกศ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา และปฏิสังขรณ์ในรัชกาลที่ 1 ส่วนภูเขาทอง
      สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ยอดเจดีย์ภูเขาทองสร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 เป็นที่ประดิษฐานของ

      พระบรมสารีริกธาตุจากอินเดีย สูง 60 เมตร บนเจดีย์สามารถมองเห็นรอบกรุงรัตนโกสินทร์

2. ป้อมมหากาฬและกำแพงเมือง   20

เป็นป้อมรักษาพระนครด้านตะวันออก สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ปัจจุบันยังคงมีส่วนของป้อม
และกำแพงเมืองเหลืออยู่บ้าง

3.  อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ 3    3,34,39,59,95,ปอ.4,10,13,21,
      22,24,25,29,39

     เดิมทีเป็นที่ตั้งของโรงหนังศาลาเฉลิมไทย ซึ่งอยู่ด้านหน้าของโลหะปราสาท ทางกทม.จึงได้
     ดำเนินการรื้อถอนโรงหนังออกและสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่รัชกาลที่ 3

4. วัดราชนัดดารามวรวิหารและโลหะปราสาท  2,5,15,35,39,44,47,56,59,60,70,
79,96,201,ปอ.3,9,11,12,39,44, ปอ. สาย 2,15

สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเป็นโลหะปราสาทจำลองจากอินเดีย และลังกาแห่งเดียว
ที่เหลืออยู่ในโลก มียอดเจดีย์ 37 องค์ สวยงามสง่ามากในบริเวณวัดมีการเช่าพระพิมพ์

เครื่องลางต่างๆ มากมาย

5.  วัดเทพธิดาราม  5,35,56

      สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่
      กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ มีพระปรางค์ทั้ง 4 ทิศ จิตกรรมฝาผนังสวยงามมาก สุนทรภู่กวีเอก

      แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เคยพำนักอยู่ครั้งที่ยังบวชเป็นพระภิกษุอยู่ ปัจจุบันเรียกกุฏิแห่งนั้นว่า

      " บ้านกวี "

6.  แหล่งสังฆภัณฑ์  15,42,46,48,53,204,ปอ.สาย 15

      ตามถนนบำรุงเมืองบรรดาร้านค้าต่างๆ ล้วนแล้วแต่จำหน่ายเครื่องพระชุดบูชาเทวรูป
      เครื่องไหว้ อุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมากราคาถูก

7.  ศาลเจ้าแขก (เทวรูปศิวะ)  10,12,42,96,ปอ.สาย 12

      ตั้งอยู่ข้างวัดสุทัศน์ ประดิษฐานเทวรูปฮินดู รูปปั้นของวิศนุเทพหรือนารารยณ์เทพ

8.  วัดสุทัศน์เทพวราราม  10,12,42,96,ปอ.สาย 12

      ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในมีพระศรีศากยมุนี
      หรือ (หลวงพ่อโต) เป็นพระประธานในอุโบสถ มีจิตรกรรมฝาผนังและรูปแกะสลักในสมัย

      กรุงรัตนโกสินทร์

9.  เสาชิงช้า  10,12,19,35,42,96, ปอ.สาย 12

     เป็นต้นซุงสูง 21.15 เมตร มีสีแดงในสมัยก่อนใช้ประกอบพิธีตรียัมปวาย หรือพิธีโล้ชิงช้า
      ในศาสนาพราหมณ์ และยกเลิกไปเมื่อ พ.ศ. 2478

10.  เทวสถาน  10,12,19,35,42,96,ปอ. สาย 12

       สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 พร้อมกับหลักเมืองเป็นที่เชื่อกันว่าจะนำความสงบสุข สันติมาให้
       ภายในมี 3 ตึก เว้นแต่ละตึกจะมี ศิวะเทพ วิศนุเทพ พระพิฆเนศวร

11.  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  10,12,19,35,42,96,ปอ.สาย12

       เป็นที่บริหารงานของผู้ว่ากรุงเทพมหานครและรองผู้ว่า คอยกำกับและดูแลความเจริญ
       ก้าวหน้าของกรุงเทพมหานคร มีสภากทม. และสภาเขตต่างๆ เป็นผู้นำเสนอและปรับปรุง

       โครงการต่างๆ โดยจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ทุก 4 ปี

12.  ศาลเจ้าพ่อเสือ  56 ปอ.11

        เป็นศาลเจ้าสร้างตามแบบฉบับคนจีน มีเทวรูปเสือ ซึ่งหมายถึงการนำโชคลาภ และป้องกัน
        ภัยอันตรายต่างๆ มักนิยมไหว้กันหลังตรุษจีนและตลอดทุกเทศกาล เพราะมีผู้คนนับถือเป็น

        จำนวนมาก

13.  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  2,9,10,12,15,19,35,39,42,44,
         47,56,59,60,64,70,79,96,201 ปอ.3,9,11,32,33,39,44 ปอ.สาย 2,12,15

         สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงสถาปนารัฐธรรมนูญ
         จากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์

         พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475

14.  ร้านศึกษาภัณฑ์  2,9,10,12,15,19,35,39,42,44,47,56,59,
 60,64,70,79,96,201,ปอ.3,9,11,32,33,39,44,ปอ.สาย 2,12,15

เป็นแหล่งรวมหนังสือตำราเรียนต่างๆ และอุปกรณ์การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และเป็นศูนย์รวมเครื่องเขียนทุกชนิด

15.  ถนนข้าวสาร  9,43,64,ปอ.6,17

       เป็นแหล่งเดินเที่ยวและเป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยวนานาชาติ มีห้องพักราคาถูก
       (GUEST HOUSE)

16.  บางลำภู  3,6,9,15,16,19,30,32,33,43,56,64,65,68,
     ปอ.6,17,68,ปอ.สาย15

       เป็นแหล่งเสื้อผ้า ขึ้นชื่อเรื่องของกินของใช้ เครื่องหนังต่างๆ และมีร้านค้าหลายแห่งในย่าน
       ถนนสิบสามห้าง

17.  วัดบวรนิเวศวิหาร  15,56,ปอ.11,ปอ.สาย 15

       อยู่ที่ถนนพระสุเมรุ สร้างในรัชกาลที่ 3 ในลักษณะศิลปะไทยปนจีน มีพระพุทธรูปชินสีห์
       พิพิธภัณฑ์ของวัด และตำหนักเพชร ที่ประทับของพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน พร้อมทั้ง

       จิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือขรัวอินโข่ง